Airfield ZaporozhskayaZaporozhskaya

Depot Zaporozhskayaimg\airfields\Kuban\depot_Zaporozhskaya.jpg