Airfield SevastiyanovSevastiyanov

Depot Sevastiyanovimg\airfields\Stalingrad_South\depot_Sevastiyanov.jpg