KupiKolesa.Ru

Air kills65
Air kills streak13
Ground vehicles destroyed807
Ground kills streak41
Deaths49
Total flight time210h 16m
Tag: =KK=
Website: http://il2.kupikolesa.ru
Commander: =KK=Des_
Name Air kills Ground kills Streak AK Streak GK Deaths Sorties Flight time
=KK=Ktif 11 77 7 22 3 68 33h 29m
=KK=Des_ 11 218 0 0 6 77 30h 45m
Norz 15 119 4 1 6 89 33h 45m
Klever 1 11 0 6 3 12 7h 5m
Max16 3 203 0 2 9 128 46h 48m
Konig 0 30 0 8 1 9 4h 30m
zavar 1 24 0 2 3 15 6h 15m
plutishka 0 18 0 0 3 16 5h 39m
KOHAH 18 60 2 0 6 76 26h 40m
=KK=PIRAT_88 0 0 0 0 1 4 1h 33m
=KK=Innovisor 5 47 0 0 8 51 13h 43m