Airfield ZaporozhskayaZaporozhskaya

Depot Zaporozhskaya..\img\airfields\Kuban\depot_Zaporozhskaya.jpg