Krasnoznamenny dvazhdy Ordena Lenina 106 Gvardeyskiy aviatsionny polk osobogo naznacheniya imeni 25-letia Kommunisticheskogo Leninskogo Komsomola

Air kills50
Air kills streak11
Ground vehicles destroyed122
Ground kills streak26
Deaths33
Total flight time166h 38m
Tag: 106GAPON_
Website:
Commander: 106GAPON_Kazhen
Name Air kills Ground kills Streak AK Streak GK Deaths Sorties Flight time
106GAPON_Kazhen 9 34 3 3 5 70 32h 20m
106GAPON_Dietrich- 3 9 3 9 1 31 18h 40m
106GAPON_Lassari 3 8 2 8 2 36 16h 12m
106GAPON_VitalikB 9 0 2 0 8 89 34h 11m
106GAPON_Abwehr 1 1 0 1 4 33 13h 57m
MK.W0LF 20 52 1 5 7 75 31h 38m
106GAPON_Lutzow 5 18 0 0 6 47 19h 36m